Download algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP DE WERELD ZIENIdentiteit van de ondernemer
Digitalizm is een eenmanszaak, onder leiding van Rosseels Jeroen.
Handelend met het ondernemingsnummer BE0882.930.226.
Hoofdzetel: Stationsplein 30B 0103 - 9100 Sint-Niklaas (België).
E-mail: mail@digitalizm.be.
Mobiel nummer: +32 (0)498 102 685.
Hieronder vermeld als "De ondernemer".


Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
- Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.


Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan De Wereld Zien/ Digitalizm. Het kenbaar maken dient de consument te doen via mail@digitalizm.be met vermelding van het ordernummer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De verzendingskosten voor het terugzenden is voor rekening van de consument. Retour adres: Digitalizm - Stationsplein 30B 0103 - 9100 Sint-Niklaas (BE).
4. Bij goed ontvangst van de retour wordt het betaalde bedrag terugbetaalt aan de consument via Mollie of Paypal. Enkel de waarde van het teruggestuurde product wordt terugbetaalt. Verzend- en betalingskosten worden niet terugbetaalt. 
5. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Een terugbetaling is dan niet aan de orde.

Bij levering van diensten:
Bij levering onze diensten - meer bepaald de aankoop van digitale producten - is het herroepingsrecht volledig uitgesloten. De consument kan dus niet afzien van de aankoop van de digitale KMZ-bestanden (Google Maps files) aangezien de dienst daadwerkelijk werd geleverd en de consument er gebruik kan van maken.


Prijzen
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer per e-mail te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De gemaakte kosten voor het terugsturen van goederen zijn in deze gevallen voor de ondernemer.


Leveringen
1. De ondernemer zal de zorgvuldig en veilig de producten verpakken.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.


Betalingen
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan bij het plaatsen van de online bestelling. Dit via de beschikbare online betalingsmogelijkheden. Dit geldt zowel voor producten als voor diensten.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval een bestelling na 5 werkdagen onbetaald blijf, zal deze automatisch geannuleerd worden. De consument ontvangt hierover een e-mailbericht.
4. De consument betaalt geen betalingskosten voor de beschikbare online betalingopties op deze webshop.


Privacy en gebruik van de persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke informatie die u op onze webshop www.dewereldzien.be achterlaat om een bestelling/ reservatie te plaatsen wordt intern bijgehouden bij Digitalizm - BE0882.930.226. Gevestigd te Sint-Niklaas (B-9100), Stationsplein 30B /0103.
Er worden geen contactgegevens verspreidt aan derden of andere instanties. Met het plaatsen van een bestelling op deze website ga je akkoord met de algemene voorwaarden en geef je De Wereld Zien/ Digitalizm de toestemming om gecontacteerd te worden op de gegevens die je doorgaf.
We nemen enkel contact met je op over onderwerpen die relevant zijn. De Wereld Zien/ Digitalizm kan ook je contactgegevens gebruiken om je te contacteren door andere projecten die verbonden zijn aan ditzelfde ondernemingsnummer.
Elk e-mailbericht dat naar je wordt verzonden dat geen inhoud biedt over je bestelling, is er de mogelijkheid om je e-mailadres te laten schrappen uit de database.
Alle orders met bijhorende gegevens worden op de server van CCV Shop bijhouden voor 10 jaar.